Wierzcholek noza okreslamy jako punkt przeciecia sie glównej krawedzi tnacej z pomocnicza krawedzia tnaca

Wierzchołek noża określamy jako punkt przecięcia się głównej krawędzi tnącej z pomocniczą krawędzią tnącą. Płaszczyzną• podstawową noża nazywamy płaszczyznę poprowadzoną przez dolną płaszczyznę chwytu noża. Płaszczyzną skrawania nazywamy płaszczyznę styczną do powierzchni skrawania, poprowadzoną przezgłówną krawędź tnącą prostopadle do płaszczyzny noża. Położenie powierzchni przyłożenia i natarcia określa się za pomocą głównych kątów noża. Jeżeli przez dowolny punkt A leżący na krawędzi tnącej poprowadzimy płaszczyznę prostopadłą do płaszczyzny podstawowej noża i płaszczyzny skrawania, otrzymamy płaszczyznę przekroju noża, w której znajdziemy kąty główne. Kąt przyłożenia a (alfa) zawarty jest między prostopadłą AC do ,płaszczyzny podstawowej noża a powierzchnią przyłożenia. Kąt natarcia y (gamma) zawarty jest między poziomą linią AB a powierzchnią natarcia. Kąt natarcia może przyjmować wartość dodatnią, ujemną lub zerową. Kąt ostrza p (beta) zawarty jest między powierzchnią przyłożenia a powierzchnią natarcia. Kąt skrawania b (delta) jest sumą kątów przyłożenia li. ostrza b = a+p Kąty a, p, y nazywamy kątami głównymi noża. W podobny sposób można określić pomocnicze kąty noża, Pomocniczy kąt przyłożernia al zawarty jest między pomocniczą powierzchnią przyłożenia a płaszczyzną poprowadzoną prostopadle do płaszczyzny podstawowej noża przez pomocniczą krawędź mącą. Patrząc na nóż tokarski z góry możemy określić kąty zarysu noża, które charakteryzują kształt części roboczej. Są to kąty: (kappa), X i e (epsilon): – kąt X, zawarty między rzutem głównej krawędzi tnącej na płaszczyznę podstawową a kierunkiem posuwu, nazywamy kątem przystawienia; – kąt -, zawarty między rzutem pomocniczej krawędzi tnącej na płaszczyznę podstawową a kierunkiem przeciwnym do kierunku posuwu, nazywamy pomocniczym kątem przystawienia; – kąt E, zawarty między rzutami obu krawędzi tnących na płaszczyżnę podstawową, nazywamy kątem wierzchołkowym noża. [patrz też: , , ]