Pozadany jest takze skórzany fartuch zakrywajacy nogi oraz skórzane getry

Pożądany jest także skórzany fartuch zakrywający nogi oraz skórzane getry. Pod nogami spawacza musi być położona płyta izolacyjna z drewna lub gumy. Czynności przygotowawcze do spawania. Przed przystąpieniem do spawania należy odpowiednio przygotować brzegi łączonych części. Przygotowanie brzegów blach grubości większej niż 5 mm polega na ich zukosowaniu. Blach grubości mniejszej nie ukosuje się – przygotowanie blach grubości do 1 mm polega na ich odgięciu, a blachy grubości 1-5 mm nie wymagają żadnego kształtowania. Miejsca, w których mają być wykonane złącza spawane, muszą być stalTannie oczyszczone z tlenków, zgorzeliny i tłuszczów. Rodzaj elektrody dobiera się w zależności od: – grubości łączonych elementów, – wymagań wytrzymałościowych, jakie stawiamy wykonywanemu połączeniu; – rodzaju połączenia i pozycji spawania. Przy spawaniu połączeń maro odpowiedzialnych używamy elektrod tańszych (elektrody gołe lub cienko powlekane). Przy spawaniu połączeń pracujących pod znacznymi obciążeniami (kotły, elementy mostów, dźwigów) stosuje się elektrody dające spoiny o ściśle określonych właściwościach wytrzymałościowych. W zależności od pozycji spawania i rodzaju połączeń dobiera się elektrody o określonych właściwościach spawalniczych. Są elektrody, których właściwości spawalnicze ułatwiają spawanie pionowe, wykonywacie spoin pachwinowych itp. Ponadto -[1Ja. dobór elektrody mają wpływ względy ekonomiczne – należy dbać o to, aby nie używać elektrod wysokowartościowych do robót mało odpowiedzialnych, a tym samym nie powiększać niepotrzebnie kosztów spawania. [przypisy: , , ]