Wady wewnetrzne wykrywa sie przeswietlajac spoine promieniami rentgenowskimi, defektoskopami izotopowymi oraz promiemami gamma

Wady wewnętrzne wykrywa się prześwietlając spoinę promieniami rentgenowskimi, defektoskopami izotopowymi oraz promiemami gamma. Uzyskuje się w ten sposób obraz wad wewnętrznych na błonie fotograficznej. Zapobieganie powstawaniu braków przy spawaniu polega na ścisłym przestrzeganiu prawidłowych warunków spawania, właściwym przygotowaniu materiału, doborze odpowiedniego spoiwa i elektrod, a przy spawaniu acetylenowym na doborze odpowiedniej proporcji . tlenu i acetylenu, na zastosowaniu odpowiedniej prędkości spawania oraz właściwej pozycji spawania. Cwiczenie. Sprawdzanie złączy spawanych. Dokonać oględzin złącza spawanego i posługując się lupą sprawdzić, czy nie wykazuje ono wad (pęknięcia, brak przetopu, nadmiar spoiwa, przeciek itp. ). Sprawdzić prawidłowość wymiarów i kształtu spoiny. Wiadomości wstęprie – klasyfikacja obrabiarek wg PN Obrabiarki skrawające do metali są to maszyny robocze umożliwiające kształtowanie przedmiotów metalowych metodami obróbki skrawaniem. Obróbka taka polega na usuwaniu z przedmiotu obrabianego nadmiaru materiału . W każdej obrabiarce możemy wyodrębnić pewne zespoły, występujące we wszystkich obrabiarkach niezależnie od ich przeznaczenia i rodzaju pracy. [przypisy: , , ]