Wytwornice

Wytwornice. W zależności od ciśnienia gazu rozróżniamy wytwornice niskiego ciśnienia (h-3 kPa), średniego ciśnienia (3+5 kPa) i wysokiego ciśnienia (20+150 kPa). W skład każdej wytwornicy wchodzą zbiorniki karbidu, gazu i wody. W zależności od sposobu doprowadzania karbidu do wody rozróżnia się wytwornice wsypowe, dopływowe i wyporowe. W wytwornicy wsypowej karbid wsypuje się do dużej ilości wody, automatycznie w miarę ubywania gazu w zbiorniku 1. ILość wsypywanego karbidu ze zbiornika 3 dozowana jest za pomocą specjalnego urządzenia 2. Muł wapienny opada przez sito 4 na dno zbiornika wody 5, skąd jest okresowo, usuwany. Gaz odprowadzany jest rurą 6. W wytwornicy dopływowej karbid umieszczony jest w tzw. szufladach 1, do których dopływa woda ze zbiornika 2. Ilość, wody zależy od położenia zaworu 3, który powiększa lub zmniejsza szczelinę wodną. Wytworzony gaz odprowadzany jest rurą 4. W wytwornicy wyporowej woda okresowo styka się z karbidem umieszczonym w siatkowym koszu 1. Kosz związany jest z dzwonem 2. W miarę wzrostu ciśnienia gazu dzwon podnosi się, a zatem -mniejsza ilość karbidu styka się z wodą. Gdy ciśnienie zmniejsza się, dzwon opada i następuje ponowne zetknięcie się karbidu z wodą. Muł wapienny opadający na dno zbiornika wodnego 3 usuwany jest okresowo, a gaz odprowadzany jest rurą 4. [patrz też: , , ]