Spawande gazowe przeprowadzac mozna trzema metodami: w lewo, w prawo i w góre

Spawande gazowe przeprowadzać można trzema metodami: w lewo, w prawo i w górę. Niezależnie od metody spawania palnik trzyma się zawsze W prawej ręce, a spoiwo w lewej. Spawanie w lewo stosuje się do cienkich blach o grubości do 3 mm. Palnik pochyla się w kierunku przeciwnym do kierunku narastania spaliny. Spoiwo prowadzi się przed palnikiem, przesuwając je wzdłuż linii. prostej lub wykonując spoiwem niewielkie ruchy w kierunku pionowym. Jądro płomienia powinno znajdować się 1+5 mm nad przedmiotem spawanym. Spawanie w prawo stosuje się do blach o grubości p,owyżej 5 mm. Palnik przesuwa się w prawo, a za palnikiem przesuwa się spoiwo. Palnik pochylony jest w kierunku spawania. Płomień skierowany jest na spoinę już wykonaną, jądro płomienia znajduje się wewnątrz rowka blachy. Palndk przesuwa się wzdłuż linii prostej, spoiwem zaś wykonuje się ruchy wahadłowe (zygzakowe) rozprowadzające metal po przekroju spoimy. Spawanie w prawo przebiega szybciej od spawania w lewo, ponieważ ciepło płomienia jest doprowadzane głębiej do rowka, a tym samym lepiej wykorzystane. Spawanie w gór ę stosuje się w przypadku pionowego ustawienia krawędzi spawanych. Spoinę kładzie się od dołu ku górze. [hasła pokrewne: , , ]