Powstawaniu naprezen spawalniczych mozna zapobiec przez ogrzanie przedmiotu przed spawaniem i równomierne powolne studzenie po wykonaniu spoiny

Powstawaniu naprężeń spawalniczych można zapobiec przez ogrzanie przedmiotu przed spawaniem i równomierne powolne studzenie po wykonaniu spoiny. Jeżeli utrzymamy jednakową temperaturę całego przedmiotu w czasie spawania i jednakowe studzenie całej masy przedmiotu po spawaniu, takiemu samemu skurczowi ulegnie spoina i metal rodzimy, dzięki czemu naprężenia nie wystąpią. Często stosuje się podgrzewanie miejscowe, powodujące rozszerzanie się rowka spoiny. W tym przypadku kurczenie się spoiny w czasie stygnięcia będzie mogło przebiegać swobodnie, ponieważ stygnięcie miejsc podgrzanych wywołuje zbliżenie się brzegów materiału ku sobie. Dla całkowitego usunięcia naprężeń spawalniczych stosuje się wyżarzanie odprężające. Wyżarzaniu poddaje się elementy spawane, ktocym stawiane są wysokie wymagania wytrzymałościowe. Wady spoin Spoina wykonana prawidłowo jest całkowacie wypełniona czystym metalem – bez zanieczyszczeń żużlem, bez pęcherzy gazowych lub powietrznych – i dobrze wtopiona w metal rodzimy. Wady występujące przy spawaniu możemy podzielić na zewnętrzne, zauważalne gołym okiem i wewnętrzne, które można wykryć tylko przy użyciu odpowiednich urządzeń. Do wad zewnętrznych zaliczamy: – niedostateczną grubość spoiny, – nadmiernie gruby nadlew, – nieregularność kształtu spoiny, – brak przetopu, – wycieki, podtoplenie materiału rodzimego na brzegach lica, rozlewanie się spoiny po materiale rodzimym (spoina wygląda na szerszą niż jest w istocie), nawis spoiny. Wady wewnętrzne spoin są często bardziej niebezpieczne niż wady zewnętrzne. Zaliczamy do nich: brak wtopu w ścianki boczne, pęcherze gazowe lub powietrzne wzdłuż spoiny, wtrącenia żużla w spoinie, zanieczyszczenia spoiny innymi materiałami, – pęknięcia spoiny. [patrz też: , , ]