Glebokoscia skrawania g nazywamy odleglosc miedzy powierzchnia obrabiana a powierzchn…

Głębokością skrawania g nazywamy odległość między powierzchnią obrabianą a powierzchnią obrobioną mierzoną w kierunku prostopadłym do powierzchni obrobionej. Posuwem nazywamy ruch narzędzia skrawającego względem przedmiotu obrabianego, wykonywany w celu skrawania kolejnych warstw materiału. Posuw oznaczamy literą p i wyrażamy w mmobr lub w mmminutę (posuw minutowy – przesunięcie się narzędzia w jednostce czasu względem obrabianego przedmiotu). Posuw może mieć kierunek równoległy do osi przedmiotu lub prostopadły. W zależności od tego mówimy o posuwie wzdłużnym lub poprzecznym. Szybkość skrawania, posuw oraz . głębokość skrawania mają decydujący wpływ na wydajność procesu i jakość powierzchni obrabianej. Siły skrawania. Do oddzielenia wióra potrzebne jest wywarcie na materiał obrabiany pewnej siły, która pokona opór stawiany przez materiał w czasie skrawania. Przy tych samych Warunkach skrawania siła potrzebna do pokonania tego oporu ma różną wartość w zależności od własności obrabianego materiału. Aby ułatwić określanie podatności materiałów ma obróbkę skrawaniem, wprowadzono pojęcie oporu właściwego skrawania. [podobne: , , ]